Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. do odwołania lub zmiany przez Sklep;
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT);
3. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.victor-polska.pl jest firma: VICTOR POLSKA Cezary Gutowski, 05-075 Warszawa, ul. Urocza 74A, NIP: 952-202-25-02, REGON: 366494872 (zwana dalej Sprzedawcą, Sklepem Internetowym lub Sklepem);
4. Klientem (zwanym dalej również Zamawiającym, Kupującym lub Konsumentem) – może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
5. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez mail: [email protected], telefonicznie +48 501 862 851 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce na stronie sklepu internetowego.
6. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych;
7. Sprzedawca oświadcza, że do umów zawieranych na odległość z klientem, który jest osobą fizyczną (konsumentem) zastosowanie mają:
a) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) 
b) w zakresie nieuregulowanym powyższą ustawą - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
8. Do umów sprzedaży zawieranych z klientami innymi niż wymienieni w ust.7, a zawierającymi się w ust. 4 niniejszego regulaminu - zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
9. Podanie fałszywych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych przy składaniu zamówienia przez Klienta, może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep Internetowy. W przypadku podanie fałszywych, niepoprawnych lub aktualnych danych przez klienta sklep nie odpowiada za opóźnienia lub brak realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji klienta będzie obciążony kosztem ponownej dostawy. W takich przypadkach sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki lub nie zrealizowanie zamówienia;
10. Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie Internetowym po zarejestrowaniu się w sklepie (założenie konta na stronie sklepu dostępnego pod adresem www.victor-polska.pl) lub bez rejestracji;
a) W przypadku założenia konta lub korzystania z już istniejącego, wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.victor-polska.pl – zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie;
b) W przypadku zamówienia bez rejestracji – wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podania dokładnego adresu dostawy oraz określenia formy płatności i jego przesłanie zgodnie z zawartymi na stronie wytycznymi;
11. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski;
12. W przypadku awarii lub przerw technicznych na stronie www.victor-polska.pl możliwe jest złożenie zamówienia poprzez mail [email protected];
13. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem wspomnianych wcześniej zmian;
14. Suma zamówienia towarów ze strony www.victor-polska.pl jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „koszyk". Kliknięcie przez Klienta przycisku „zamawiam” oraz późniejsze „potwierdzam zamówienie” będą wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży;
15. Cena sprzedaży będzie potwierdzana Konsumentowi na wysyłanej, wraz z towarem, fakturze VAT;
16. Informacje o promocjach dostępnych na stronie internetowej, będą wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie takich informacji droga mailową oraz poprzez media społecznościowe;
17. Klient zgadzając się na założenie konta lub składając zamówienie i potwierdzając je, wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym poprzez e-mail podany w formularzu zamówienia, dostępnym na stronie www.victor-polska.pl lub poprzez kontakt telefoniczny;
18. Produkty umieszczone na stronie internetowej sklepu www.victor-polska.pl nie stanowią oferty (handlowej) zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego;
19. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku Polskim;

§ 2
Warunki złożenia zamówienia


1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy;
2. Aby móc korzystać ze Sklepu victor-polska.pl, Klient powinien dysponować;
a) komputerem stacjonarnym oraz potrzebnymi do korzystania z niego urządzeniami peryferyjnymi;
b) lub urządzeniem przenośnym, który będzie w stanie obsługiwać wyświetlanie strony Sklepu oraz połączyć się oraz utrzymać połączenie z Internetem
c) łączem internetowym;
d) przeglądarką internetową obsługującą ogólnie obowiązujące standardy wyświetlania stron internetowych, powszechnie dostępne oraz wymagane przez języki programowania oraz wyświetlania zawartości w Internecie;
e) włączoną obsługę plików Cookies;
f) posiadać aktywne konto e-mail;
3. Aby złożyć zamówienie w Sklepie victor-polska.pl Klient powinien;
a) Spełnić warunki określone w ust. 2 niniejszego regulaminu;
b) dokonać wyboru towaru lub towarów dostępnych na stronie sklepu victor-polska.pl oraz określić ich ilość;
c) podać adres dostawy, imię i nazwisko oraz wszelkie dane wymagane przez formularz dostępny na stronie victor-polska.pl lub zalogować się na założone wcześniej konto; 
d) spośród aktualnie dostępnych opcji wybrać sposób dostawy;
e) najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się oraz potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne;
f) wybrać sposób płatności; W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie z wytycznymi pojawiającymi się na stronie;
g) Następnie zatwierdzić swoje zamówienie przyciskiem „potwierdzam zamówienie”, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy; 
h) Z chwilą potwierdzenia zamówienia, Klient przyjmuje ofertę oraz zawiera umowę kupna/sprzedaży zamówionych towarów. Zamówiony towar jest własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia przez Klienta kwoty wynikającej z zawartej umowy;
4. W przypadku zamówień telefonicznych, czynności opisane w pkt 2 wykonuje osoba odbierająca zamówienie – na wniosek Klienta. W przypadku zamówień telefonicznych – Klient musi potwierdzić zamówienie wysyłając e-mail na adres [email protected];
5. W przypadku zamówień wyłącznie poprzez e-mail – Klient powinien złożyć zamówienie określając:
a) Imię oraz nazwisko osoby zamawiającej;
b) Towar;
c) Ilość;
d) Wybrać sposób dostawy;
e) Wybrać sposób płatności ( przedpłata lub wysyłka za pobraniem)
f) Adres dostawy;
g) Numer telefonu osoby kontaktowej dla kuriera
6. Składając zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail, klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża na niego zgodę;
7. Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem przypadków określonych w paragrafie 1 ust.12 niniejszego regulaminu;
8. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach 8:00 – 16:00;
9. Towary wyświetlane w Sklepie uznaje się jako dostępne - jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, istnieje możliwość że towar nie będzie dostępny. W przypadku braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o zaistnieniu takiej sytuacji;
a) W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona;
b) W razie, gdy częściowa realizacja zamówienia będzie niezgodna z oczekiwaniami Klienta – Klientowi przysługiwać będzie pełne prawo do odstąpienia w całości od złożonego zamówienia. Informację o odstąpieniu od zamówienia Klient powinien przesłać droga mailową na adres [email protected];

§ 3
Warunki płatności


1. Towar może być wysłany za pobraniem lub po otrzymaniu informacji o wpłynięciu środków na konto bankowe właściciela Sklepu.
2. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana poprzez jeden z poniższych sposobów:
a) odbiór osobisty po przedpłacie;
b) wysyłka towaru za pobraniem;
c) przedpłata na konto przelewem zwykłym – po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania przelewu towar zostanie wysłany do Klienta;
d) płatność online szybkimi przelewami dostępnymi na stronie sklepu;
3. Otrzymanie płatności lub zamówienia z metodą płatności za pobraniem przez sklep, będzie wiązało się z natychmiastowym przystąpieniem do realizacji zamówienia (z wyłączeniem sytuacji określonych w paragrafie 2 ust. 9 niniejszego regulaminu);
4. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy;
5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line szybkimi przelewami, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. W takim wypadku Klient powinien zostać poinformowany o anulowaniu w wiadomości e-mail;

§4
Realizacja oraz dostawa zamówienia


1. Towary zamówione w sklepie dostarczane są przez firmę kurierską InPost. Przewidywany czas dostawy zamówienia wynosi 48 godzin od daty nadania przesyłki tylko w dni robocze.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, błędy oraz uszkodzenia przesyłki powstałe w trakcie transportu. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – klient powinien wypełnić formularz/protokuł reklamacji/uszkodzenia przesyłki przy kurierze. Kopię protokołu uszkodzenia przesyłki, Kielnt powinien niezwłocznie przesłać na adres [email protected] wraz z numerem listu przewozowego oraz numerem zamówienia;
3. W przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności na konto bankowe lub płatności online, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu środków na koncie właściciela Sklepu.
4. Sklep zastrzega, że termin realizacji zamówienia może być uzależniony od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez wszystkich Klientów Sklepu Internetowego;
5. Koszt dostawy jest widoczny każdorazowo przy składaniu zamówienia; 
6. Sklep zobowiązuje się do realizowania zamówienia w jak najszybszym czasie; 
7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT;
8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru;
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo klienta do Odstąpienia wygasa;
3. Klient, od momentu odstąpienia o umowy ma termin 14 dni na zwrot towaru do siedziby sklepu;
4. W celu Odstąpienia od umowy, Klient poinformuje Sklep w formie jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu drogą mailową na adres [email protected];
5. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z załączonym dowodem zakupu (faktura VAT), który klient otrzymał przy zakupie oraz wypełnionym formularzem zwrotu dołączonym do każdej przesyłki;
6. Sklep po otrzymaniu od Klienta oświadczenia zwrotu o odstąpieniu od umowy zakupu, dokona potwierdzenia jego otrzymania;
7. W przypadku Odstąpienia od umowy, Sklep www.victor-polska.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep); 
8. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzyma zwrócony towar.
9. Zwrot płatności będzie dokonany na numer rachunku bankowego, który został wskazany przez klienta w formularzu zwrotów. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
10. Zwracane rzeczy/towary muszą być zapakowane w oryginalne opakowanie, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania w tym plam, zapachów oraz uszkodzeń mechanicznych. 
11. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - aby zapobiec na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu – to jest karton. Sklep odmawia przyjęcia zwrotu towarów w kopertach;
13. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży;

14. Zwrot towarów należy dokonać na poniższy adres:

COMPLETIO - VICTOR POLSKA, ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź.

§ 6
Reklamacje i gwarancja


1. Sklep oświadcza, że Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów, Sklep ponosi odpowiedzialność za wady;
2. Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( m.in. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), odpowiada względem Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia); 
3. Reklamacja zakupionego w Sklepie towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną;
4. Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może złożyć reklamację w przypadku, gdy wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
5. Sklep zobowiązuje się, że reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji (to jest dostarczenia Sklepowi towaru) wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta;
6. Każdy towar kupiony w sklepie internetowym może być reklamowany - zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi – tylko jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową;
7. Reklamację można złożyć listownie na adres korespondencyjny Sklepu, drogą mailową na adres: [email protected] lub bezpośrednio w siedzibie sklepu;
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji;
9. W celu złożenia reklamacji, Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sklepu. Nieodesłanie rzeczy na wskazany adres, będzie wiązało się z odstąpieniem od reklamacji;
10. Towar, który Klient odsyła reklamacyjnie lub który zwraca w siedzibie Sklepu - musi być zaopatrzony w fakturę VAT oraz wniosek reklamacyjny Klienta – który w treści powinien zawierać numer zamówienia, datę zamówienia oraz dane zamawiającego;
12. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres Sklepu - rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.


§7
Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Firmę VICTOR POLSKA Cezary Gutowski, 05-075 Warszawa, ul. Urocza 74A – w tym m.in. swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz pełnego adresu. Informacje te są niezbędne dla celów związanych z realizacją zamówienia. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom trzecim, związanym z procesem realizacji przesyłki (jak m.in. firmom kurierskim). Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
3. Sklep zastrzega, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówienia oraz wywiązanie się z umowy sprzedaży przez Sklep. W takim wypadku Sklep nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;
4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) i ich przekazanie podmiotom trzecim w celu udostępnienia i przesłania Klientowi materiałów promocyjnych, reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obligatoryjna i brak zgody nie będzie się wiązał z utrudnieniami dotyczącymi realizacji zamówienia;
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep informuje, że dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i chronione w odpowiedni sposób przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów, jest firma VICTOR POLSKA Cezary Gutowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Uroczej 74A, właściciel sklepów internetowych www.victor-polska.pl i www.sports-group.pl

Kontakt z administratorem danych osobowych

Inspektorem ochrony danych w firmie VICTOR POLSKA jest Pan Cezary Gutowski

adres e-mail: [email protected]

adres pocztowy: VICTOR POLSKA Cezary Gutowski ul. Tetmajera 46A, 05-071 Sulejówek.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przekazałeś nam sam w drodze składania zamówień oraz w związku z transakcjami, które wykonałeś w celu realizacji zamówień.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, odbywa się w celu wykonania umowy zawartej na odległość:

 • zakładania i zarządzania Twojego konta, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń kierowanych przez klientów
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przedsiębiorstw przetwarzania danych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz brać udział
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może wziąć udział;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres email, login, hasło, telefon adres doręczenia oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy od Ciebie wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec firmy VICTOR POSLKA w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Możesz skorzystać z tych uprawnień gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę VICTOR POLSKA
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz firmą kurierskim, które realizują dostawę zamówionych przez Ciebie produktów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy z Tobą zawartej, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma VICTOR POLSKA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe klientów będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§8
Polityka Cookies

1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies - w tym przechowywać oraz wykorzystywać je;
2. Pliki te mogą mieć charakter tymczasowy bądź stały;
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, między innymi dla celów zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów;
4. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki wykorzystywanej do odwiedzania strony Sklepu;
5. Stałe pliki cookies są przechowywane w trakcie, a także po zakończeniu korzystania z witryny - służą one do przechowywania informacji ułatwiających późniejsze korzystanie ze Sklepu;
6. W każdym momencie Klient może zablokować zbieranie/instalowanie plików cookies;
7. W dowolnym momencie Klient może usunąć stałe jak i tymczasowe pliki cookies;
8. Aby wykonać uprawnienia, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, należy wybrać odpowiednie funkcje dostępne w zainstalowanej na swoim urządzeniu przeglądarce internetowej.

§9
Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o Prawach Konsumenta, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2. Dla regulaminu, warunków gwarancyjnych oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. 
3. Niniejszy regulamin jest integralną oraz nieoderwalną częścią umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. 
4. Pełna treść niniejszego regulaminu jest wiążąca oraz obowiązująca strony (Sklep i Klienta) od momentu złożenia potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
5. W przypadku sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; 
6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność pozostałych ustaleń oraz przepisów regulaminu pozostaje nienaruszona;
7. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu. 
8. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny bez zgody Sklepu.

 • Zarejestruj się

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło